Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów jednak nie dłużej niż przez 9 semestrów.

Do okresu przysługiwania świadczeń, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć.

Stypendium socjalnie nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć już na pierwszym semestrze studiów.

Wniosek składa się w pokoju 204 do 10 października 2023 roku.

Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane.

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej którego dochód na osobę w rodzinie w roku 2022 nie przekracza kwoty 1294,40 złotych.

 1. Student może sam ubiegać się o stypendium w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:
 • ukończył  26. rok życia;
 • pozostaje w związku małżeńskim;
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Na jaki okres jest przyznawane stypendium?

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki.

Kryterium dochodowe

 1. Uwzględnia się dochody osiągane przez:
 • studenta,
 • małżonka studenta,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 • dzieci będące na utrzymaniu osób, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 1. Nie uwzględnia się
 • stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych,
 • świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552 i 1629).
 • stypendiów otrzymywanych przez studentów na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do otrzymania stypendium nie może przekraczać kwoty: 1294,40 zł. Jest to dochód  po odliczeniach – dochód netto, wyliczony na podstawie dochodu z roku 2022 (z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych zmian w sytuacji materialnej, czyli tzw. “utraty dochodu” i “uzyskania dochodu”). Student aby wyliczyć miesięczny dochód w rodzinie musi najpierw obliczyć dochód (netto) każdego członka rodziny, a następnie wszystkie dochody członków rodziny studenta należy zsumować i podzielić przez 12 miesięcy a następnie przez liczbę osób w rodzinie – w ten sposób wylicza się miesięczny dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć 1294,40 zł.

Uwaga – nowość

Studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej wynosi – 600,00 zł netto), który ubiega się o stypendium socjalne – jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

Dochód oznacza:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; dochód ten należy obliczyć samodzielnie na podstawie dokumentów;.
 • wynagrodzenia z umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, etc.
 • w przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku. – pobierz plik.
 • dochód każdego członka rodziny niepodlegający opodatkowaniu. Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dokumentuje się: oświadczeniami osób osiągających takie dochody oraz zaświadczeniami podmiotów wypłacających te dochody albo innymi zaświadczeniami lub dokumentami.

UWAGA: zasiłek rodzinny czy świadczenie wychowawcze (potocznie nazywane “500+”) – są to dochody, których NIE należy uwzględniać przy obliczaniu dochodu na potrzeby wniosku o stypendium socjalne.

Dochód uzyskany i dochód utracony:

 1. Utrata dochodu może być spowodowana wyłącznie:
 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. 303),
 • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r.  2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.),
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).
 1. Uzyskanie dochodu może być spowodowana wyłącznie:
 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dochody z gospodarstwa rolnego

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023r. ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5.549 zł (jest to dochód roczny).

Aby obliczyć dochód danej osoby z gospodarstwa rolnego na potrzeby wniosku o stypendium socjalne należy pomnożyć liczbę hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa (lub gospodarstw lub obszarów razem stanowiących gospodarstwo), które należały do tej osoby w 2021 r. (liczba z czterema miejscami po przecinku) przez ogłoszoną kwotę 5.549 zł. Uzyskany wynik będzie dochodem, który należy wpisać w oświadczenie o dochodach.

Jeśli np. oboje rodzice są współwłaścicielami gospodarstwa w równych częściach, każdy z rodziców powinien w swoim oświadczeniu wykazać połowę hektarów przeliczeniowych (a tym samym połowę dochodu z całego gospodarstwa).

UWAGA! Właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych.

UWAGA ! Przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

Lista dokumentów na Stypendium Socjalne

UWAGA: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można złożyć w postaci kserokopii, należy wówczas okazać oryginał do wglądu.

 • Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do każdego wniosku przez osoby pełnoletnie:
 1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c,30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z2012 r. poz. 361, z późn. zm.);
 2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, dotyczące osób rozliczających się na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej, zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku.
 3. oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (wzór oświadczenia określa załącznik do wniosku o stypendium socjalne),
 4. zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

UWAGA: Zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej należnej w związku z danym dochodem nie są potrzebne, w przypadku: – zerowego dochodu brutto (od zera niczego nie należy odejmować), – dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym, – “dochodu utraconego”, – dochodu z gospodarstwa rolnego (czy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu), – gdy na PIT-11/11A/40A widnieje kwota składki zdrowotnej 0 zł.

 1. Dokumenty konieczne, jeśli w składzie rodziny studenta znajduje się rodzeństwo lub dzieci studenta:
 • dokument potwierdzający wiek niepełnoletniego rodzeństwa lub dzieci studenta (np. akt urodzenia, zaświadczenie ze szkoły z datą urodzenia),
 • zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki przez pełnoletnie rodzeństwo lub dzieci studenta; zaświadczenie powinno podawać również datę urodzenia (w przypadku braku daty urodzenia na zaświadczeniu konieczny jest osobny dokument potwierdzający wiek)
 1. Dodatkowe dokumenty konieczność ich złożenia zależy od sytuacji rodzinnej i materialnej, np.:
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym w roku 2022 dla członka rodziny, który jest właścicielem gospodarstwa.
 • wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów dla danej osoby z rodziny studenta, – zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów w 2022 r. lub o częściowej egzekucji, – zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2022 roku dla danej osoby
 • akt zgonu osoby z rodziny studenta,
 • akt małżeństwa studenta,
 • zaświadczenie z urzędu pracy,
 • dokument potwierdzający fakt “utraty dochodu”, np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach stwierdzające, że dana osoba była zatrudniona w firmie…. na umowę … w okresie od .. do …. lub umowa zlecenie (patrz “dochód utracony”),
 • dokument potwierdzający fakt “uzyskania dochodu” i jego kwotę, np. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach od pracodawcy, stwierdzające, że dana osoba jest zatrudniona w firmie…. na umowę … w okresie od .. do …. , a kwota wynagrodzenia netto za miesiąc … wynosi …. zł (patrz “dochód uzyskany”). Zaświadczenie powinno zawierać:
 • przychód
 • koszty uzyskania
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne – odprowadzone do ZUS
 • wysokość zaliczki na podatek dochodowy przekazanej do Urzędu Skarbowego.

 

UWAGA! na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2022 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości… jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2022 roku! Kwota dochodu z tego gospodarstwa jest na zaświadczeniu niepotrzebna.

UWAGA: w przypadku nieotrzymywania alimentów, oprócz zaświadczenia od komornika konieczne jest zaświadczenie o niepobieraniu w 2022 r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

OSTATECZNY TERMIN NA ZŁOŻENIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW TO: 10.10.2023r.

KAŻDY WNIOSEK MUSI POSIADAĆ WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE DO WYPŁATY

Wnioski do pobrania:

 

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności