Stypendium socjalne

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej którego dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 1051,70 złotych. Wnioski można składać już na pierwszym semestrze studiów. Wniosek składa się w pokoju 204. Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki , na który świadczenie ma być przyznane.

 1. Student może ubiegać się o stypendium w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  • ukończył 26. rok życia,
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w punkcie 5b
  • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub
 2. Jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Na jaki okres jest przyznawane stypendium?

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki.

Kryterium dochodowe

 1. Uwzględnia się dochody osiągane przez:
  • studenta;
  • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 2. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do otrzymania stypendium nie może przekraczać kwoty: 1051,70 zł. Jest to dochód po odliczeniach – dochód netto, wyliczony na podstawie dochodu z roku 2017 (z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych zmian w sytuacji materialnej, czyli tzw. “utraty dochodu” i “uzyskania dochodu”). Student aby wyliczyć miesięczny dochód w rodzinie musi najpierw obliczyć miesięczny dochód (netto) każdego członka rodziny, a następnie wszystkie miesięczne dochody członków rodziny studenta należy zsumować i podzielić przez liczbę osób w rodzinie – w ten sposób wylicza się miesięczny dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć 1051,70 zł.
  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; dochód ten należy obliczyć samodzielnie na podstawie dokumentów;.
  • wynagrodzenia z umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, etc.
  • dochód każdego członka rodziny opodatkowany podatkiem zryczałtowanym lub kartą podatkową UWAGA! zmiana! Od 2017/2018 za dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym– przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku – pobierz plik.
  • dochód każdego członka rodziny niepodlegający opodatkowaniu. Dochody niepodlegające opodatkowaniu, które należy uwzględnić obliczając dochód do stypendium socjalnego (lista dochodów niepodlegających opodatkowaniu znajduje się w oświadczeniu – załącznik do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego).

UWAGA: zasiłek rodzinny czy świadczenie wychowawcze (potocznie nazywane “500+”) – są to dochody, których NIE należy uwzględniać przy obliczaniu dochodu na potrzeby wniosku o stypendium socjalne.

Dochód uzyskany i dochód utracony

 1. Utrata dochodu może być spowodowana wyłącznie:
  • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  • utratą zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
  • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej,
  • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
  • utratą świadczenia rodzicielskiego,
  • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Uzyskanie dochodu może być spowodowana wyłącznie:
  • zakończeniem urlopu wychowawczego,
  • uzyskaniem zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
  • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dochody z gospodarstwa rolnego

UWAGA! zmiana! Od roku akademickim 2017/2018 przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r. 3.399,00 zł (jest to dochód roczny). Aby obliczyć dochód danej osoby z gospodarstwa rolnego na potrzeby wniosku o stypendium socjalne należy pomnożyć liczbę hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa (lub gospodarstw lub obszarów razem stanowiących gospodarstwo), które należały do tej osoby w 2017 r. (liczba z czterema miejscami po przecinku) przez ogłoszoną kwotę 3.399,00 zł. Uzyskany wynik będzie dochodem, który należy wpisać w oświadczenie o dochodach.
Jeśli np. oboje rodzice są współwłaścicielami gospodarstwa w równych częściach, każdy
z rodziców powinien w swoim oświadczeniu wykazać połowę hektarów przeliczeniowych
(a tym samym połowę dochodu z całego gospodarstwa).

UWAGA! Tylko obszar powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego jest uznawany za gospodarstwo rolne. Właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych.

UWAGA ! Przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

Lista dokumentów na Stypendium Socjalne

UWAGA: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego należy złożyć oryginał, pozostałe dokumenty można złożyć w postaci kserokopii, należy wówczas okazać oryginał do wglądu.

 1. Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do każdego wniosku:
  • Załącznik – oświadczenie O DOCHODACH NIE PODLEGAJACYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM z 2017 r. (wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny, w tym student),
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z 2017 r. (lub o braku dochodów) dla każdego pełnoletniego członka rodziny; nagłówek zaświadczenia powinien brzmieć: “zaświadczenie o dochodach, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych” (na wspólnym zaświadczeniu dla małżeństwa muszą widnieć odrębne kwoty dla każdego z małżonków, a nie tylko suma kwot),
  • Zaświadczenie o wysokości pełnej (9% ) składki zdrowotnej w 2017 r. – z ZUS-u lub od pracodawcy
   (w przypadku kilku źródeł dochodów u jednej osoby, potrzebne jest zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej od każdego dochodu)
  • Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w 2017 roku, zawierające informacje odpowiednio o:
   – formie opłacanego podatku,
   – wysokości przychodu,
   – stawce podatku,
   – wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym

UWAGA: Zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej należnej w związku z danym dochodem nie są potrzebne, w przypadku: – zerowego dochodu brutto (od zera niczego nie należy odejmować), – dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym, – “dochodu utraconego”, – dochodu z gospodarstwa rolnego (czy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu), – gdy na PIT-11/11A/40A widnieje kwota składki zdrowotnej 0 zł.

 1. Dokumenty konieczne, jeśli w składzie rodziny studenta znajduje się rodzeństwo lub dzieci studenta:
  • dokument potwierdzający wiek niepełnoletniego rodzeństwa lub dzieci studenta (np. akt urodzenia, zaświadczenie ze szkoły z datą urodzenia),
  • zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pobieranie nauki przez pełnoletnie rodzeństwo lub dzieci studenta; zaświadczenie powinno podawać również datę urodzenia (w przypadku braku daty urodzenia na zaświadczeniu konieczny jest osobny dokument potwierdzający wiek)
 2. Dodatkowe dokumenty konieczność ich złożenia zależy od sytuacji rodziny, np.:
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym w roku 2017 dla członka rodziny, który jest właścicielem gospodarstwa.
  • wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów dla danej osoby z rodziny studenta, – zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów w 2017 r. lub o częściowej egzekucji, – zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2017 roku dla danej osoby
  • akt zgonu osoby z rodziny studenta,
  • akt małżeństwa studenta,
  • zaświadczenie z urzędu pracy,
  • dokument potwierdzający fakt “utraty dochodu”, np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach stwierdzające, że dana osoba była zatrudniona w firmie…. na umowę … w okresie od .. do …. lub umowa zlecenie (patrz “dochód utracony”),
  • dokument potwierdzający fakt “uzyskania dochodu” i jego kwotę, np. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach od pracodawcy, stwierdzające, że dana osoba jest zatrudniona w firmie…. na umowę … w okresie od .. do …. , a kwota wynagrodzenia netto za miesiąc … wynosi …. zł (patrz “dochód uzyskany”).

UWAGA! na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2017 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości… jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2017 roku! Kwota dochodu z tego gospodarstwa jest na zaświadczeniu niepotrzebna.

UWAGA: w przypadku nieotrzymywania alimentów, oprócz zaświadczenia od komornika konieczne jest zaświadczenie o niepobieraniu w 2017 r. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Wnioski do pobrania:

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności