Biuro Projektów i Współpracy

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie zrealizowała projekty dofinansowane z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

Firma Symulacyjna – Rzeczywiste Kompetencje (www.firmasymulacyjna.gwsp.edu.pl), który po ocenie komisji uplasował się na drugim miejscu listy rankingowej! zrealizowany w ramach poddziałania 9.1.2. POKL “Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Mam Zawód – Mam Pracę! (www.mamzawod.gwsp.edu.pl) (działanie 9.2 POKL), który znalazł się w pierwszej dziesiątce projektów do dofinansowania. Głównym celem projektu było wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez przygotowanie ich do pełnienia w późniejszym czasie roli wykwalifikowanego pracownika lub/i przedsiębiorcy.

Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania. – (działanie 8.1.2 POKL) – projekt zrealizowany wraz z Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Chorzowie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie. Celem projektu było stworzenie warunków dla przemian strukturalnych miasta Chorzów w połączeniu ze zmianą profilu lokalnych przedsiębiorstw.

Śląskie Manufaktury Przemysłów Kultury – (działanie 6.2 POKL) – projekt skierowany był do osób, które chcieli otworzyć własne firmy w sektorze przemysłów kultury, korzystając przy tym z pomocy finansowej Unii Europejskiej – bezzwrotna dotacja inwestycyjna do 40 tys. PLN na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Partnerem Projektu była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. (www.manufakturykultury.gwsp.edu.pl).

Młodzieżowa Akademia Rozwoju (POWER) (www.mar.gwsp.edu.pl) – projekt skierowany do 1000 uczniów/uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) powyżej 13 r. ż. z województwa śląskiego, w tym 2% osób z niepełnosprawnościami, nie posiadających matury, a jednocześnie wykazujących chęć rozwijania swojej wiedzy i poszerzania horyzontów, w tym chęć udziału w nieformalnych formach nauki.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie zrealizowała również projekt pt. „Remont oraz wyposażenie obiektów dydaktycznych wraz z zagospodarowaniem otoczenia oraz budową obiektu sportowego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna, działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego. Przedmiotem projektu był remont budynków dydaktycznych A i B tworzących kampus Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie przy ul. Racławickiej 23 i 21 oraz zakup wyposażenia dla potrzeb pracowni komputerowych, laboratoriów i sal dydaktycznych, a także biblioteki.

 

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności