Stypendium Rektora

Stypendium Rektora może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów (za I iII semestr lub III i IV semestr) średnią ocen nie niższą niż 4,3 lub/i posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i złożył w wyznaczonym terminie poprawnie wypełniony wniosek. Stypendium jest przyznawane 10% grupie najlepszych studentów kierunku. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendia tylko na jednym, wybranym kierunku.

Kto może złożyć wniosek?

O przyznanie stypendium, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu, zgodnie z regulaminem studiów, pierwszego roku studiów. Stypendium rektora jest przyznawane za I i II semestr studiów (otrzymywane na III i IV semestrze studiów), oraz za III i IV semestr studiów (otrzymywane na semestrze V i VI). Wniosek składa się w pokoju 208 (Dziekanat). O stypendium rektora może ubiegać się student, który:

  1. zaliczył poprzedni rok studiów zgodnie z regulaminem studiów na danym kierunku studiów,
  2. złożył w Dziekanacie do 10 października wniosek na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu,
  3. uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen i/lub posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
  4. nie był karany dyscyplinarnie w roku akademickim, za który nabywa prawo
    do stypendium rektora.

Na jaki okres przyznawane jest stypendium?

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki.

Co decyduje o przyznaniu stypendium?

O przyznaniu stypendium decyduje miejsce na liście rankingowej.
Średnia ocen, jest średnią arytmetyczną i oblicza się ją na podstawie sumy ocen i zaliczeń na ocenę uzyskanych ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów podzieloną przez ilość ocen i zaliczeń na ocenę, z uwzględnieniem także ocen niedostatecznych. Arytmetyczna średnia ocen liczona jest z dwoma miejscami po przecinku, cyfra z drugiego miejsca po przecinku nie jest zaokrąglana.

Dodatkowe informacje znajdują się w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu stypendialnego dla studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie”

OSTATECZNY TERMIN NA ZŁOŻENIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW TO: 10.10.2023r.

KAŻDY WNIOSEK MUSI POSIADAĆ WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE DO WYPŁATY

Wnioski do pobrania:

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności