STUDIA PODYPLOMOWE KOMUNIKACJA WIZUALNA

Komunikacja Wizualna – zrozumieć projekt to studia podyplomowe dla ludzi spoza środowisk plastycznych i projektanckich a zajmujących się na co dzień szeroko pojętą promocją i komunikacją wizualną. Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym pierwszego lub drugiego stopnia, z kierunków zarządzanie, marketing, kulturoznawstwo, prasoznawstwo, dziennikarstwo, public relations czy ochrona dóbr kultury lub pokrewnych, filozofii, socjologii. Studia są ofertą dla ludzi działających w instytucjach lub działach zajmujących się szeroko rozumianą promocją – w jednostkach samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach promujących miasta i regiony, instytucjach kultury, jednostkach edukacyjnych, jednostkach naukowych i w działach marketingu przedsiębiorstw. Studia wypełnią lukę rynkową tworząc pomost porozumienia między zleceniodawcami a zleceniobiorcami usług kreacyjno-projektowych, ustanowią płaszczyznę porozumienia dla ludzi wykształconych, którym zależy na poprawie działań wizerunkowych i promocyjnych pozostających w obiegu publicznym. Na studiach słuchacze poznają różne możliwości i sposoby budowania komunikatu wizualnego, opartego o zróżnicowane strategie. W ramach wykładów i ćwiczeń zostaną słuchaczom przedstawione zasady rządzące projektami graficznymi i stanowiącymi o ich jakości. W trakcie studiów słuchacz zostanie przeprowadzony przez najważniejsze zagadnienia związane z promocją wizualną i procesami tworzenia grafiki użytkowej.

Czas trwania

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i spełniają wymagania zawarte w obecnie obowiązujących przepisach prawnych.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny zjazdów dopasowane są do oczekiwań słuchaczy. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Wiedza praktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez praktyków posiadających bogate doświadczenie zawodowe w określonym obszarze wiedzy.

Świadectwo

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie studiów podyplomowych.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym pierwszego lub drugiego stopnia, z kierunków zarządzanie, marketing, kulturoznawstwo, prasoznawstwo, dziennikarstwo, public relations czy ochrona dóbr kultury lub pokrewnych, filozofii, socjologii. Studia są ofertą dla ludzi działających w instytucjach lub działach zajmujących się szeroko rozumianą promocją – w jednostkach samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach promujących miasta i regiony, instytucjach kultury, jednostkach edukacyjnych, jednostkach naukowych i w działach marketingu przedsiębiorstw. Studia wypełnią lukę rynkową tworząc pomost porozumienia między zleceniodawcami a zleceniobiorcami usług kreacyjnoprojektowych, ustanowią płaszczyznę porozumienia dla ludzi wykształconych, którym zależy na poprawie działań wizerunkowych i promocyjnych pozostających w obiegu publicznym. Na studiach słuchacze poznają różne możliwości i sposoby budowania komunikatu wizualnego, opartego o zróżnicowane strategie. W ramach wykładów i ćwiczeń zostaną słuchaczom przedstawione zasady rządzące projektami graficznymi i stanowiącymi o ich jakości. W trakcie studiów słuchacz zostanie przeprowadzony przez najważniejsze zagadnienia związane z promocją wizualną i procesami tworzenia grafiki użytkowej.

Cele studiów

Słuchacze nauczą się rozpoznawania elementów projektowych, poznają zasady rządzące projektami graficznymi: zasady kompozycji, zasady budowania plakatu, projektu wydawniczego, oraz klucza przekazu promocyjnego czy układu typograficznego. Poznają zasady budowania hierarchii informacji i porządkowania działań komunikacyjnych w projektach graficznych edytorskich i internetowych. Będą umieli rozpoznać dobrze skonstruowany projekt jak również ocenić zawarte w nim błędy. Skondensowany program ma stanowić kompendium wiedzy na temat zasad konstruowania komunikatu wizualnego, myślenia projektowego i poruszania się w świecie skrótu myślowego, sposobów budowania komunikatów i przekazu za pomocą słowa i obrazu. Poznają zasady skutecznego komunikowania w sferze wizualnej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP na wybranym kierunku.

Wykładowcy

 • dr hab. K. Gawrych-Olender
 • dr S. Makuła
 • dr J. Siatkowski
 • dr W. Skrzypek
 • dr M. Słowicki
 • dr J. Zdejszy
 • mgr P. Dzik
 • mgr K. Gielecka
 • mgr M. Kasperek
 • mgr D. Koszowska
 • mgr M. Niewiarowski
 • mgr J. Talik

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KOMUNIKACJA WIZUALNA

 • MODUŁ I – TEORIA PRZEKAZU
  1. Wiedza o mediach
  Specyfika mediów
  Podstawy komunikacji społecznej na kanwie informacji o rynku mediów
  Różnice w doborze mediów do działań informacyjnych i promocyjnych.
  Medialne plany czasowe a efekt kampanijny
  Domy medialne
  Systemy rabatowe, wyceny działań medialnych
  Formy marketingu sieciowego,
  2. Filozofia firmy w ujęciu wizerunkowym, logika komunikatu
  Firma: profil, misja, założenia korporacyjne
  Kształtowanie filozofii firmy
  Logika nieformalna, analiza logiczna tekstu
  Logika budowania tekstu, logika kolejności informacji
  Tekst wizerunkowy,
  Teksty kryzysowe,
  Teksty konferencyjne, informacja wewnętrzna,
  PR w ujęciu filozoficznym – logika kolejności wypowiedzi
  Zachowanie konsystencji, spójności wizerunku firmy
  3. Prezentacja projektu
  Umiejętności prezentacyjne z przygotowaniem materiałów
  Techniki prezentacji
  Materiały konferencyjne scenariusz,
  Budowa prezentacji konkretnego projektu,
  4. Psychofizjologia widzenia
  postrzeganie form, barw, tekstu,
  natura, intuicja, przyzwyczajenia,
  pochodzenie znaków
  wpływ wykształcenia na umiejętność analizowania form i obrazów
  schematy percepcyjne
  5. Prawo autorskie
  Źródła i przedmiot prawa autorskiego
  Podmiot prawa autorskiego (moment przejścia prawa autorskiego, prawo do projektu własnego, cudzego,
  współautorstwo, utwór wykonany w ramach stosunku pracy, prawo pracodawcy do dzieła pracownika)
  Treść prawa autorskiego, prawa osobiste, a prawa majątkowe,
  Dozwolony użytek, droit de suite,
  Czas trwania i przejście autorskich praw majątkowych,
  Odsprzedaż praw autorskich, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjne,
  przeniesienie własności egzemplarza utworu, a przejście autorskich praw majątkowych do utworu.
  Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
  Umowa o korzystanie z utworu – umowa licencyjna, rodzaje licencji – wyłączna/ niewyłączna
  Prawne środki ochrony praw własności intelektualnej (karne, cywilne, administracyjne, roszczenia z tytułu
  naruszenia majątkowych praw autorskich). Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych
 • MODUŁ II – NARZĘDZIA PRZEKAZU
  6. Jak kreować komunikat
  Kreatywność. Czym jest dobry pomysł,
  proces kreatywny, techniki pobudzania kreatywności, planowanie projektu
  mapa myśli
  Praca nad przekazem, etap pracy, wytyczenie granic, budowa,
  Brawura, abstrakcja, nonsens
  7. Znaczenie kompozycji w kreowaniu przekazu
  Elementy formalne obrazu: wielkość, proporcje, kształt, kolor, walor, faktura, układ elementów.
  Skala obrazu, działanie, pomniejszanie, powiększanie
  Linia, plama, światłocień,
  Proporcje, kanony poprawności i doskonałości,
  Kompozycja statyczna i dynamiczna.,
  Relacja obiekt-tło,
  Łączenie technik. Collage.
  8. Budowa obrazu i rola w kreowaniu komunikatu
  Historia obrazu
  Język wizualny, semantyka obrazu
  Ewolucja, dekonstrukcja obrazu
  Obraz jako forma opisu i interpretacji
  Informacyjne i symboliczne funkcje obrazu
  Kolor
  Kategorie obrazu i retoryka obrazu,
  Kluczowe narzędzia pracy z obrazem (składanie, cięcie, kompozycja – działania znaczeniowe)
  Obraz i tekst, dopowiedzenie, współpraca, interakcja
  Perspektywa odbiorcy obrazu, Narracja obrazem.
  9. Informacja wizualna, wizualizacja danych
  Rozpoznanie potrzeb
  Ustalenie języka graficznego
  Tworzenie spójnych symboli graficznych
  Budowa systemu informacji
  Scenariusz informacji wizualnej,
 • MODUŁ III – ŚRODKI WYRAZU STOSOWANE W KOMUNIKACIE WIZUALNYM
  10. Zastosowanie fotografii w budowie komunikatu wizualnego
  Historia fotografii, momenty przełomowe,
  Wybitni twórcy fotografii, wybitni twórcy fotografii użytkowej,
  Dziedziny fotografii użytkowej,
  Fotografia produktu
  Umiejętność doboru zdjęć do tematu komunikatu i mediów, przeformatowania,
  Kompozycja w fotografii, kadrowanie,
  Tworzenie koncepcji prac fotograficznych na określony temat z uwzględnieniem założonego efektu
  informacyjnego i komunikacyjnego, projektowanie fotografii
  Scenariusz sesji fotograficznej
  11. Rola i znaczenie typografii i liternictwa w tworzeniu marketingowych komunikatów wizualnych
  Czym jest typografia i do czego służy,
  Czcionka, font, rodzaje i kroje pism,
  Skład tekstu, rodzaje składów,
  Layout, konstrukcja,
  Funkcjonalność tekstu,
  Wizualizowanie hierarchii informacji, dobór kroju, wielkości litery,
  Typografia jako grafika ilustracyjna,
  „Kolor” druku, kolor litery, efekt percepcyjny,
  12. Rysunek użytkowy jako nieodłączny element życia społecznego i komunikacji wizualnej
  Warsztat projektanta – techniki i narzędzia, ekspresja narzędzia i materiału,
  Historia rysunku użytkowego, kult, przekaz historyczny
  Zastosowania rysunku: ilustracja, dekoracja i ornament,
  infografika w administracji i nauce, wydawnictwach, story-board, animatik, projektowanie produktu
  (wzornictwo przemysłowe), grafika informacyjna w handlu i przemyśle (etykiety, promocja) komiks, gry
  planszowe i animacje, informacja wizualna w przestrzeni publicznej, rysunek w identyfikacji wizualnej,
  Interpretacja i styl, stylizacja,
  Forma analityczna i syntetyczna
  Szkic i rysunek jako notacja pomysłu (mały rysunek, wielka kampania),
  13. Copywriting
  Idea, koncepcja pomysł
  Źródła inspiracji, (literatura, historia, kultura)
  Anegdota, parafraza, paralela
  Styl, język
  Dialog słowa z obrazem
  Dowcip, niespodzianka
  MODUŁ IV – ZAGADNIENIA PROJEKTOWE
  14. Plakat – ważne medium komunikacji wizualnej – konstrukcja i działanie,
  Plakat na świecie historycznie i współcześnie , nowe formy plakatu
  Klasyfikacja plakatów pod względem warsztatowym i formalnym, plakat
  jako dzieło sztuki,
  Plakat jako medium w komunikacji wizualnej – reklama zewnętrzna
  Plakat propagandowy, promocja idei
  Plakat wyborczy w służbie kampanii
  Relacje pomiędzy tekstem a obrazem w obszarze grafiki użytkowej,
  obraz i tekst, dopowiedzenie, współpraca, interakcja,
  Konstrukcja plakatu,
  Pomysł na plakat- scenariusz, Afisz, ślepak, bilbord, citilight – po co istnieją, kiedy używać (analizy,
  rozpoznania, budowa,
  15. Budowa i wykorzystanie stron www Rozpoznanie, analiza, budowa scenariusza, Użytkowość (drzewohierarchia informacji),
  Architektura strony internetowej,
  Hipertekst,
  Responsiv web design,
  16. Edytorstwo – formy wydawnicze, druk, oprawa
  Rodzaje form edytorskich i publikacji
  Konstrukcja formy edytorskiej,
  Techniki i technologie druku, oprawy,
  Dobór i redakcja materiału a efekt projektowy,
  Layout książki, katalogu, broszury, ulotki, wizytówki– czemu służy, jak go określić i zbudować, potrzeby i
  różnice, funkcje promocyjne,
  formułowanie projektów edytorskich, materiał ilustracyjny, materiał tekstowy. Spójność tematu,
  materiału, formy i techniki opracowania,
  druki ulotne, akcydensy a druki wielkonakładowe,
  17. Wizerunek / identyfikacja wizualna
  Wizerunek – odbiór czy tożsamość
  Wizerunek a promocja wizerunku
  Zdefiniowanie celu – rozpoznanie podmiotu, reprezentacje podmiotu,
  Scenariusz identyfikacji wybranej instytucji,
  Logo,
  logotyp, znak, sygnet, emblemat systemy identyfikacji,
  18. Promocja/Kampania
  Badania, rozpoznawanie potrzeb promocyjnych
  Promocja regionów, przedsiębiorstw, instytucji kultury, sportu, edukacji,
  Promocja idei
  Konstrukcje komunikatów perswazyjnych, system
  Klucz wizualny,
  Efekt kampanijny a kampania promocyjna
  MODUŁ V
  19. Seminarium specjalizacyjne
Opłaty za studia
Koszt całkowity

3450 zł

Opłata jednorazowa
Promocja

2650 zł

Opłata jednorazowa

Wybrałeś kierunek? Zapisz się!

Warunki rekrutacji

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na
adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów
podyplomowych. Do formularza należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Podczas rekrutacji należy okazać do wglądu dowód osobisty/paszport – w przypadku braku PESEL.
Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy.

Miejsce składania dokumentów

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów
Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok. 204

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

⇒  Zobacz pozostałe kierunki studiów podyplomowych

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności