STUDIA ARTETERAPIA – OPIS

Arteterapia to specjalność dla każdej osoby zainteresowanej terapeutycznym wykorzystywaniem sztuki. Terapia przez sztukę wykorzystuje proces tworzenia jako pomoc ludziom do rozwiązywania problemów, konfliktów i rozwijania umiejętności intelektualnych, a także umożliwia klientowi ekspresję emocji. Jeśli interesujesz się przywracaniem i utrzymywaniem zdrowia, specjalność ta pozwoli Tobie lub Twoim klientom w zachowaniu równowagi na poziomie fizycznym, emocjonalnym i umysłowym. Arteterapia nie wymaga zdolności artystycznych czy wcześniejszych doświadczeń w terapii.

Głównym celem arteterapii jest umożliwienie klientowi dokonania zmiany, czy rozwoju osobistego z wykorzystaniem różnych materiałów, narzędzi i technik artystycznej ekspresji. Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi pomiędzy klientem, osobą uczestniczącą i dziełem. Ta forma terapii jest szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażaniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Poprzez uczestniczenie w procesie terapeutycznym i dzieleniu się znaczeniami rozumowania lub wyrażania „dzieła artystycznego” osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz wyrazić naturę swoich problemów i trudności.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni, możliwa jest kontynuacja nauki od semestru na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Nauka na tym kierunku odbywać może się w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu oraz w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Terapia artystyczna ma obowiązek odbycia praktyk na drugim i trzecim roku. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy o charakterze projektowym lub terapeutycznym.

Charakterystyka specjalności

Arteterapia jest specjalnością wykorzystującą terapeutyczne aspekty różnych dyscyplin sztuki zarówno w profilaktyce, zaburzeniach organizmu jak i edukacji i rekreacji. Specjalność Arteterapia ujęta została w podejściu wielodyscyplinowym tj. z dyscyplin takich jak: sztuki plastyczne, muzyczne i teatralne, co oznacza, że student będzie miał możliwość poznać różnego rodzaju terapie artystyczne w ramach nie tylko sztuk plastycznych – jak w dotychczasowych ofertach innych uczelni, ale również sztuk muzycznych, teatralnych i innych. To nowatorskie podejście wydaje się spełniać oczekiwania środowisk arteterapeutycznych w kształtowaniu Arteterapii jako dyscypliny akademickiej, gdyż jak twierdzi dr hab. prof. UWr. Wita Szulc: “Arteterapia jako odrębna dziedzina praktyki społecznej stanowi syntezę idei i doświadczeń wyprowadzonych z takich obszarów, jak: sztuki wizualne, psychologia i psychoterapia, pedagogika oraz nauki o zdrowiu, zorientowaną na komunikację, zdrowie i rozwój osobisty człowieka”.

To wieloobszarowe i wielodyscyplinowe podejście pozwala “ukształtować” takiego specjalistę, terapeutę niosącego pomoc innym, który będzie posiadał wiedzę i umiejętności nie tylko z nauk o sztuce (m.in. terapia muzyką, chromoterapia, dramoterapia, teatroterapia, estezjoterapia), ale również również z nauk społecznych (m.in. filozofii zdrowia, psychologii zdrowia, świadomości i kultury żywienia, psychopedagogiki), nauk o kulturze fizycznej (m.in. taniec, ruch) i nauk o zdrowiu w szerokim tego słowa znaczeniu (zdrowiu nie tylko medycznym, ale i psychicznym czy społecznym).

Celem specjalności Arteterapia jest przygotowanie absolwenta do czynnego wsparcia osób potrzebujących.
Absolwent nabywa kompetencje niezbędne w pracy terapeutycznej i edukacyjnej, wykorzystując umiejętności artystyczne i społeczne. Zdobędzie również umiejętności służące wzmacnianiu wewnętrznych sił obronnych organizmu oraz wykorzystania terapeutycznych właściwości zawartych w sztuce.

Zakres oferowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji na specjalności Arteterapia kierowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje o walory terapeutyczne i artystyczne, a także do osób, które chcą od podstaw uzyskać wykształcenie w zakresie terapii artystycznych.

Praca

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia prywatnej praktyki terapeutycznej, praktyki realizowanej w wielodyscyplinowych zespołach specjalistycznych wspólnie z lekarzami, arteterapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, masażystami i innymi terapeutami. Absolwenci specjalności Arteterapia przygotowani są ponadto do pracy w placówkach terapeutycznych i edukacyjnych, w gabinetach terapeutycznych, w pracowniach artystycznych, kołach teatralnych i muzycznych, w ośrodkach wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, w ośrodkach sanatoryjnych, hospicjach, domach opieki, w domach spokojnej starości i innych pracowniach artystycznych. Są także przygotowani do rozwoju własnej kariery zawodowej prowadzącej do założenia własnej specjalistycznej firmy w zakresie arteterapii.

PROGRAM STUDIÓW O SPECJALNOŚCI ARTETERAPIA

Studia licencjackie na specjalności Arteterapia obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Filozofia zdrowia
 • Filozofia natury
 • Psychologia społeczna z elementami terapii i rewalidacji
 • Trening umiejętności społecznych z komunikacją w terapii
 • Profilaktyka i promocja zdrowia
 • Psychologia zdrowia z elementami psychologii klinicznej
 • Edukacja prozdrowotna
 • Działania artystyczne
 • Psychopedagogika twórczości
 • Historia sztuki
 • Terapia tańcem i ruchem
 • Teatroterapia
 • Zastosowanie sztuki w terapii
 • Choreoterapia
 • Biblioterapia
 • Arteterapia w rozwoju osobistym
 • Działania artystyczne
 • Arteterapia w pracy z osobą niepełnosprawną
 • Arteterapia w pracy z osobą starszą
 • Multimedia w terapii performatywnej i wizualnej
 • Terapia dźwiękiem (Muzykoterapia)
 • Arteterapia w resocjalizacji
 • Animowanie działań w grupie terapeutycznej
 • Rysunek i malarstwo
 • Zastosowanie sztuki w terapii

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Wiesław Karolak
 • dr hab. Monika Bąk-Sosnowska
 • dr hab. Jakub Byrczek
 • dr hab. Jolanta Jastrząb
 • dr Anna Glińska-Lachowicz
 • dr Dominika Kowynia
 • dr Milena Michałowska
 • dr Andrzej Morawiec
 • dr Edyta Nieduziak
 • dr Monika Panek
 • dr Hanna Sitarz-Pietrzak
 • dr Krzysztof Stachyra
 • dr Paweł Szeibel
 • dr Małgorzata Rozenau
 • dr Iwona Wendreńska
 • mgr Joanna Bronisławska
 • mgr Violeta Cichy
 • mgr Michał Mania
 • mgr Monika Panek
 • mgr Maria Puls
 • mgr Igor Tajchman

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

Osoby podejmujące edukację na tym kierunku będą miały kontakt również z szeroko pojętym środowiskiem terapeutów, będą mogły korzystać z licznych kursów, warsztatów, wizyt studyjnych proponowanych poza ofertą podstawową, aby również mieć możliwość poszerzania wiedzy o inne techniki i metody terapeutyczne.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

339 zł/mc

600 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

479 zł/mc

600 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2022
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności