STUDIA ARTETERAPIA – OPIS

Arteterapia to specjalność dla każdej osoby zainteresowanej terapeutycznym wykorzystywaniem sztuki. Terapia przez sztukę wykorzystuje proces tworzenia jako pomoc ludziom do rozwiązywania problemów, konfliktów i rozwijania umiejętności intelektualnych, a także umożliwia klientowi ekspresję emocji. Jeśli interesujesz się przywracaniem i utrzymywaniem zdrowia, specjalność ta pozwoli Tobie lub Twoim klientom w zachowaniu równowagi na poziomie fizycznym, emocjonalnym i umysłowym. Arteterapia nie wymaga zdolności artystycznych czy wcześniejszych doświadczeń w terapii.

Głównym celem arteterapii jest umożliwienie klientowi dokonania zmiany, czy rozwoju osobistego z wykorzystaniem różnych materiałów, narzędzi i technik artystycznej ekspresji. Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi pomiędzy klientem, osobą uczestniczącą i dziełem. Ta forma terapii jest szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażaniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Poprzez uczestniczenie w procesie terapeutycznym i dzieleniu się znaczeniami rozumowania lub wyrażania „dzieła artystycznego” osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz wyrazić naturę swoich problemów i trudności.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni, możliwa jest kontynuacja nauki od semestru na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Nauka na tym kierunku odbywać może się w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu oraz w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Terapia artystyczna ma obowiązek odbycia praktyk na drugim i trzecim roku. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy o charakterze projektowym lub terapeutycznym.

Charakterystyka specjalności

Arteterapia jest specjalnością wykorzystującą terapeutyczne aspekty różnych dyscyplin sztuki zarówno w profilaktyce, zaburzeniach organizmu jak i edukacji i rekreacji. Specjalność Arteterapia ujęta została w podejściu wielodyscyplinowym tj. z dyscyplin takich jak: sztuki plastyczne, muzyczne i teatralne, co oznacza, że student będzie miał możliwość poznać różnego rodzaju terapie artystyczne w ramach nie tylko sztuk plastycznych – jak w dotychczasowych ofertach innych uczelni, ale również sztuk muzycznych, teatralnych i innych. To nowatorskie podejście wydaje się spełniać oczekiwania środowisk arteterapeutycznych w kształtowaniu Arteterapii jako dyscypliny akademickiej, gdyż jak twierdzi dr hab. prof. UWr. Wita Szulc: “Arteterapia jako odrębna dziedzina praktyki społecznej stanowi syntezę idei i doświadczeń wyprowadzonych z takich obszarów, jak: sztuki wizualne, psychologia i psychoterapia, pedagogika oraz nauki o zdrowiu, zorientowaną na komunikację, zdrowie i rozwój osobisty człowieka”.

To wieloobszarowe i wielodyscyplinowe podejście pozwala “ukształtować” takiego specjalistę, terapeutę niosącego pomoc innym, który będzie posiadał wiedzę i umiejętności nie tylko z nauk o sztuce (m.in. terapia muzyką, chromoterapia, dramoterapia, teatroterapia, estezjoterapia), ale również również z nauk społecznych (m.in. filozofii zdrowia, psychologii zdrowia, świadomości i kultury żywienia, psychopedagogiki), nauk o kulturze fizycznej (m.in. taniec, ruch) i nauk o zdrowiu w szerokim tego słowa znaczeniu (zdrowiu nie tylko medycznym, ale i psychicznym czy społecznym).

Celem specjalności Arteterapia jest przygotowanie absolwenta do czynnego wsparcia osób potrzebujących.
Absolwent nabywa kompetencje niezbędne w pracy terapeutycznej i edukacyjnej, wykorzystując umiejętności artystyczne i społeczne. Zdobędzie również umiejętności służące wzmacnianiu wewnętrznych sił obronnych organizmu oraz wykorzystania terapeutycznych właściwości zawartych w sztuce.

Zakres oferowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji na specjalności Arteterapia kierowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje o walory terapeutyczne i artystyczne, a także do osób, które chcą od podstaw uzyskać wykształcenie w zakresie terapii artystycznych.

Praca

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia prywatnej praktyki terapeutycznej, praktyki realizowanej w wielodyscyplinowych zespołach specjalistycznych wspólnie z lekarzami, arteterapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, masażystami i innymi terapeutami. Absolwenci specjalności Arteterapia przygotowani są ponadto do pracy w placówkach terapeutycznych i edukacyjnych, w gabinetach terapeutycznych, w pracowniach artystycznych, kołach teatralnych i muzycznych, w ośrodkach wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, w ośrodkach sanatoryjnych, hospicjach, domach opieki, w domach spokojnej starości i innych pracowniach artystycznych. Są także przygotowani do rozwoju własnej kariery zawodowej prowadzącej do założenia własnej specjalistycznej firmy w zakresie arteterapii.

PROGRAM STUDIÓW O SPECJALNOŚCI ARTETERAPIA

Studia licencjackie na specjalności Arteterapia obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Filozofia zdrowia i natury
 • Psychologia społeczna z elementami terapii i rewalidacji
 • Trening umiejętności społecznych z komunikacją w terapii
 • Profilaktyka i promocja zdrowia
 • Psychologia zdrowia z elementami psychologii klinicznej
 • Edukacja prozdrowotna
 • Działania artystyczne
 • Rysunek i malarstwo
 • Psychopedagogika twórczości
 • Historia sztuki
 • Teatroterapia
 • Zastosowanie sztuki w terapii
 • Terapia tańcem/Choreoterapia
 • Biblioterapia
 • Arteterapia w pracy z osobą niepełnosprawną
 • Arteterapia w pracy z osobą starszą
 • Multimedia w terapii performatywnej i wizualnej
 • Muzykoterapia
 • Animowanie działań w grupie terapeutycznej
 • Praca w zespole arteterapeutycznym
 • Fotografia i budowanie relacji
 • Działania interdyscyplinarne w arteterapii

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Jolanta Jastrząb
 • prof. dr hab. Wiesław Karolak
 • dr hab. Monika Bąk-Sosnowska
 • dr hab. Jakub Byrczek
 • dr hab. Dominika Kowynia
 • dr hab. Andrzej Morawiec
 • dr hab. Krzysztof Stachyra
 • dr Anna Glińska-Lachowicz
 • dr Magdalena Hyla
 • dr Michał Klasik
 • dr Milena Michałowska
 • dr Edyta Nieduziak
 • dr Monika Panek
 • dr Hanna Sitarz-Pietrzak
 • dr Paweł Szeibel
 • dr Małgorzata Rozenau
 • mgr Joanna Bronisławska
 • mgr Violeta Cichy
 • mgr Michał Mania
 • mgr Maria Puls
 • mgr Matylda Sałajewska
 • mgr Igor Tajchman

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

Osoby podejmujące edukację na tym kierunku będą miały kontakt również z szeroko pojętym środowiskiem terapeutów, będą mogły korzystać z licznych kursów, warsztatów, wizyt studyjnych proponowanych poza ofertą podstawową, aby również mieć możliwość poszerzania wiedzy o inne techniki i metody terapeutyczne.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do studiów ze środków KFS, PFRON i innych. O szczegóły pytaj pracowników.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

449 zł/mc

800 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

740 zł/mc

950 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł
(nr rachunku bankowego: 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004)

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

1 aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia – po rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji, kandydat otrzymuje na wskazany adres e-mail skierowanie na badanie)

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności