Opis
specjalności

Psychologia menedżerska to specjalność dla osób zainteresowanych wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w warunkach biznesowych w sytuacjach obciążonych zwiększoną skalą ryzyka i niepewności. Znajomość i  umiejętność rozumienia zachowań, emocji i postaw ludzi w organizacji i racjonalnych na nie reakcji ma szczególne znaczenie w warunkach kryzysowych.  Pozwala zwiększyć sprawność  działania organizacji przez wpływanie na produktywność pracy i satysfakcję pracowników, tworzenie przyjaznych warunków i atmosfery pracy, zwiększanie sprawności i zaangażowania kadry zarządzającej .

Główne obszary zainteresowania psychologii biznesu to  procesy grupowe, przywództwo,  kultura organizacji, dobór i motywowanie pracowników, komunikacja w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi i obsługa klienta. Przemiany kulturowe ostatnich lat spowodowały, że dla pracowników coraz ważniejsze stają się relacje międzyludzkie, komunikacja interpersonalna,  osobista satysfakcja, poczucie wysokiej jakości warunków pracy, jakości życia i szeroko rozumiany dobrostan. Społecznie odpowiedzialne zarządzanie wymaga podnoszenia stopnia wrażliwości na oczekiwania profesjonalnego personelu i umiejętnego wpływania na zachowania osób w warunkach kryzysowych w organizacji.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Cechami wyróżniającymi specjalność jest profesjonalne działanie absolwentów w biznesie w różnych branżach i na różnych rynkach w oparciu o wiedzę psychologiczną i umiejętności społeczne. Absolwent zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności dające możliwość szybkiego dostosowania do dynamicznie zmieniających się sytuacji, radzenia sobie z kryzysem czy konfliktem poprzez elastyczne dokonywanie zmian pozwalających organizacji na nowe procesy rozwojowe. Absolwenci uzyskują wyróżniające kompetencje profesjonalne między innymi umiejętność autoprezentacji, komunikowanie się, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem oraz wywieranie wpływu na ludzi i dołączają do grona współpracowników uczestniczących i popierających działania na rzecz zmiany i rozwoju organizacji.

W ramach specjalności Psychologia menedżerska studenci są motywowani do podejmowania wyzwań  wynikających ze zmian zachowań na rynku i konkurencji łączących ich rozwój osobisty z rozwojem zawodowym. Program kształcenia nastawiony jest na rozwijanie  umiejętności istotnych w kontaktach osobowych, takich jak komunikacja, motywowanie, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów czy wywieranie wpływu na ludzi. Studenci uczestniczą w treningach wspomagających asertywność, doskonalą się w sztuce prezentacji personalnej, radzenia sobie ze stresem i zarządzania czasem. Studia na specjalności rozwijają kompetencje społeczne, inteligencję emocjonalną, zdolność do kształtowania własnego rozwoju oraz odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Pokazują z jednej strony jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi w organizacji wykorzystując narzędzia psychologiczne, a z drugiej pozwalają spojrzeć jak czas kryzysu potraktować nie tylko jako czas „walki o przetrwanie”, ale jak czas „walki o rozwój”, jako szansę, którą ten kryzys niesie do zmiany starych nawyków i rutynowych zachowań na nowe – pozwalające na rozwój organizacji poprzez kreowanie nowości rozumianych jako nowe zachowania przynoszące procesy rozwojowe.

Specjalność kończy się obroną pracy licencjackiej, a zdobyte wyższe wykształcenie potwierdzone dyplomem otwiera dalsze możliwości rozwoju w ramach studiów podyplomowych lub studiach magisterskich.

Praca

Absolwenci specjalności mogą podjąć pracę jako kierownicy zespołów, pracownicy biur obsługi klienta, sprzedawcy czy specjaliści zatrudnieni w firmach branży usług Human Service. Mogą objąć stanowiska odpowiadające za planowanie zatrudnienia, rekrutację i selekcję nowych pracowników w każdej firmie i instytucji.

Absolwenci są także przygotowani do realizacji ścieżki profesjonalnego rozwoju polegającej na zakładaniu własnej firmy, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów wsparcia oferowanych nowym przedsiębiorcom. Po ukończeniu studiów możliwa jest także aktywność zawodowa w zakresie szkoleniowo-doradczym i eksperckim z wykorzystaniem elastycznych form zatrudnienia i umów cywilnoprawnych.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Psychologia menedżerska obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
 • Media społecznościowe we w biznesie
 • Podstawy ergonomii i fizjologii pracy
 • Przedsiębiorczość i zarzadzanie relacjami
 • Psychologia biznesu
 • Psychologia obsługi klienta
 • Psychologia pracy
 • Psychologia społeczna
 • Public Relations
 • Trening kreatywności i innowacji
 • Trening menedżerski
 • Trening wystąpień publicznych i radzenia sobie ze stresem
 • Wstęp do psychologii
 • Zachowania w sytuacjach kryzysowych
 • Zarzadzanie zasobami ludzkimi

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • dr Kinga Hoffman-Burdzińska
 • dr Agata Jakubowska
 • dr Krystyna Królik
 • dr Blandyna Puszer
 • dr Krystyna Serafin
 • dr Anna Sowińska
 • dr Adrianna Tajchman
 • mgr Małgorzata Gliwa
 • mgr Maria Puls

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne


(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne


(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł
(nr rachunku bankowego: 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004)

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

1 aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia – po rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji, kandydat otrzymuje na wskazany adres e-mail skierowanie na badanie)

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności