Pytania i odpowiedzi – Naturoterapia

Czy otrzymam prawo wykonywania zawodu po ukończeniu specjalności Naturoterapia?

Wykonywanie zawodu naturoterapeuty nie wymaga tzw. „prawa do wykonywania zawodu”. Zawód naturoterapeuty nie jest zawodem regulowanym tj. takim do wykonywania którego konieczne jest posiadanie konkretnego dyplomu otwierającego dostęp do tego zawodu, zdanie specjalnych egzaminów, np. państwowych lub zarejestrowanie się w organizacji zawodowej.
Do zawodów regulowanych w Polsce należą między innymi zawody: adwokat, radca prawny, architekt, lekarz, pielęgniarka, położna, dentysta, asystentka dentystyczna, psycholog, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, masażysta, farmaceuta, bibliotekarz i wiele innych. Zawodów tych nie można wykonywać bez spełnienia warunków, które są określone przepisami prawnymi.
Listę zawód regulowanych i inne informacje na ten temat znajdziesz na: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000674/O/D20230674.pdf, https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/professions/profession/1375

Dokument pod nazwą „Prawo wykonywania zawodu” w Polsce posiadają tylko niektóre grupy zawodowe w ochronie zdrowia jak: lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, diagności laboratoryjni, pielęgniarki, położne, felczerzy. Obowiązek posiadania tego dokumentu wynika wprost z przepisów ustaw regulujących powyższe zawody (ustawy o zawodzie lekarza, Prawo farmaceutyczne, ustawa o diagnostyce laboratoryjnej, o zawodach pielęgniarki itd.). Przedstawiciele ww. zawodów zatem nie mogą podjąć pracy zawodowej, jeśli nie posiadają ważnego dokumentu „Prawo wykonywania zawodu”.
W przypadku, gdy dany zawód nie jest w Polsce zawodem regulowanym, decyzję o zatrudnieniu podejmuje pracodawca na podstawie posiadanych przez pracownika kwalifikacji. To samo dotyczy sytuacji, kiedy sam chcesz rozpocząć działalność w zakresie terapii naturalnych. Możesz ją prowadzić w zakresie kwalifikacji jakie posiadasz.

Jakie otrzymam kwalifikacje po ukończeniu studiów na specjalności „Naturoterapia” i co je potwierdza?

Otrzymasz kwalifikacje zawodowe – w zakresie określonym programem studiów. Uczelnia, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, kształci studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej, a minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego określa m.in. kwalifikacje, jakie powinien posiadać absolwent tych studiów, ramowe treści kształcenia, czas trwania studiów, wymiar praktyk oraz wymagania dla poszczególnych form studiów. Zdobyte kwalifikacje – po zdaniu egzaminu dyplomowego – potwierdza dyplom ukończenia studiów.

Wyjaśniamy, iż kwalifikacje zawodowe to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności specjalistycznych potrzebnych do pracy na danym stanowisku, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję.
W Polsce kwalifikacje nadawane są w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, ale także przez stowarzyszenia i organizacje branżowe, funkcjonujące na podstawie różnych przepisów. Niektóre z kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego odpowiadają wysokim standardom jakości, ale nie wszystkie.
Wyróżnia się więc:
• Kwalifikacje w oświacie i szkolnictwie wyższym
• Kwalifikacje uregulowane, nadawane na podstawie przepisów prawa, ale poza szkołą czy uczelnią – np. prawo jazdy czy dyplom nurka
• Kwalifikacje rynkowe, czyli zestawy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji konkretnych zadań zawodowych
Docelowo wszystkie kwalifikacje mają być włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) obowiązującego w Polsce od 2016 roku, który wprowadził mechanizmy zapewniające jakość włączonych do systemu kwalifikacji i w którym gromadzone są informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Dzięki ZSK łatwiejsze staje się uporządkowanie i porównywanie kwalifikacji. Tu znajdziesz rejestr kwalifikacji – https://kwalifikacje.gov.pl/k
W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji bardzo ważną rolę pełni Polska Rama Kwalifikacji (PRK), która jest odniesiona do ramy europejskiej. Każda kwalifikacja włączona do zintegrowanego systemu ma przypisany odpowiedni poziom PRK. Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce – https://prk.men.gov.pl/polska-rama-kwalifikacji-prk/
Dzięki temu polskie świadectwa i certyfikaty są bardziej czytelne za granicą. Ma to duże znaczenie dla Polaków, którzy będą szukać pracy poza krajem.
Kwalifikacje zawodowe potwierdzają dokumenty takie jak— dyplomy czy świadectwa (a nie kody zawodów).

WZORY WYDAWANYCH W POLSCE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE – w zależności od poziomu wykształcenia – określone zostały:

  • dla kwalifikacji nadawanych przez izby rzemieślnicze (tzw. kwalifikacje rzemieślnicze) – po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159), dla których dokumentami potwierdzającymi nadanie kwalifikacji są dyplomy mistrza (np. mistrz w zawodzie stolarz) i świadectwa czeladnicze (czeladnik w zawodzie dekarz):

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002468,
– https://www.gov.pl/web/edukacja/projektu-rozporzadzenia-ministra-edukacji-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-ogolnych-celow-i-zadan-ksztalcenia-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-oraz-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-branzowego-wraz-uzasadnieniem-i-osr-oraz-pisma-przekazujace-projekt-do-uzgodnien-opiniowania-i-konsultacji2
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002468
Wzór ten nie zezwala na wpisywanie dodatkowych informacji jak np. kody zawodów z klasyfikacji zawodów i specjalności.

  • dla kwalifikacji w oświacie (kształcenie na poziomie szkolnictwa branżowego, tj. w zakresie zawodów nauczanych w szkołach branżowych I i II stopnia, technikach i szkołach policealnych) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wydają okręgowe komisje egzaminacyjne po przeprowadzeniu egzaminu. Są to: świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, certyfikat kwalifikacji zawodowej, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dyplom zawodowy.

Wzory zaś zaświadczeń o ukończeniu kursów prowadzonych przez takie jednostki systemu oświaty jak: szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, branżowe centra umiejętności reguluje nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002175/O/D20232175.pdf (zał.1) (uchylone zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej – wydane na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) – w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 19 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 652).

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane przez organizatora kursu – potwierdza wyłącznie uczestnictwo w danym kursie, nie zaświadcza o uzyskanych efektach kształcenia i kwalifikacjach: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/mein-informuje-zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu-nie-oznacza-uzyskania-kwalifikacji,507283.html

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (średnie) otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie oraz tytuł zawodowy. https://media.biznes.gov.pl/v1/files/leaflets/315/WYKAZ%20TYP%C3%93W%20SZK%C3%93%C5%81%20PROWDZ%C4%84CYCH%20KSZTA%C5%81CENIE%20ZAWODOWE%20FUNKCJONUJ%C4%84CYCH%20OD%201992%20ROKU.pdf

  • w przypadku szkolnictwa wyższego – na podstawie art. 77 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z pózn.zm. ) – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów (i suplement) na określonym kierunku i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy:
    1) licencjata, inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów pierwszego stopnia; (np. licencjat pielęgniarstwa)
    2) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. (np. magister farmacji, sztuki, lekarz – w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu, po ukończeniu studiów, absolwenci kierunku lekarskiego zobowiązani są do złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).
    Zgodnie z przepisami wzór dyplomu zatwierdza senat uczelni.

Czy absolwent uczelni ma kwalifikacje do wykonywania czynności w rzemiośle?
Tak. Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnie 22 marca 1989 r. o rzemiośle (D z. U. 1989 Nr 17 poz. 92 z póżn.zm.) dowodami kwalifikacji zawodowych w rzemiośle są:
1) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła;
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;
3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;
4) zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła.

Odwrotnie jednak nie tzn. osoba z dyplomem mistrza w zawodzie czy świadectwem czeladniczym nie może wykonywać czynności przewidzianych dla zawodów wymagających kwalifikacji, które nabywa się na studiach wyższych.
Dodatkowo trzeba pamiętać, że – na podst. art.2 ust.4 tej ustawy do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

Co to jest kod zawodu, kto go otrzymuje i do czego uprawnia? Czy dostaję go po studiach na specjalności Naturoterapia?

„Kod zawodu” to kod wynikający z klasyfikacji zawodów i specjalności (KZiS). Kodowanie zawodów przyjęło się w praktyce nazywać klasyfikowaniem i polega ono na przyporządkowaniu stanowiska pracy (względnie zawodu wyuczonego) osoby rejestrującej się w urzędzie pracy lub stanowiska z oferty pracy do odpowiadającego mu zawodu lub specjalności ujętego w KZiS i opatrzenie go sześciocyfrowym kodem. Kody te zostały określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, wydanym na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Rozporządzenie to nie reguluje kwestii dopuszczania do wykonywania zawodu i spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez osoby oferujące swoje usługi w danym zawodzie na rynku pracy, nie reguluje też standaryzacji kształcenia, szkolenia i nadawania uprawnień kwalifikacyjnych przez podmioty oferujące te usługi (np. kursy lub szkolenia). Klasyfikacja, jest przede wszystkim narzędziem wykorzystywanym do potrzeb statystyki, zatrudnienia, pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy.
Nikt nie otrzymuje tego kodu. Wynika on z tej klasyfikacji (z przyporządkowania do danej grupy). Do niczego też ten kod nie uprawnia (nie jest numerem uprawnień, który otrzymują np. osoby wykonujące zawody regulowane).

Klasyfikacja ta jest hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy, a nie podstawą wydania dokumentów uprawniających do wykonywania danego zawodu (kod, pod którym występuje dany zawód nie jest podstawą do wykonywania zawodu).
Ponieważ liczba zawodów stale się zmienia – ich klasyfikacja (usystematyzowany zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy) tez się zmienia – powstaje w odpowiedzi na potrzeby rynku. Nie wszystkie nazwy zawodów ustawodawca jest w stanie wpisać do klasyfikacji, stąd w każdej grupie są tzw. zawody „pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Struktura klasyfikacji (i występujące tam kody) jest wynikiem grupowania poszczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy średnie, duże i wielkie, na podstawie podobieństwa kompetencji wymaganych do realizacji zadań zawodowych.

Po ukończeniu studiów wyższych absolwenci zaliczani są zawsze do grupy drugiej „Specjaliści” – grupa ta obejmuje zawody wymagające wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oraz doświadczenia w zakresie: nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i pokrewnych. Ich główne zadania to wdrażanie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, powiększanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczość oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie:
https://klasyfikacje.gofin.pl/kzis/7,2,456,specjalisci-do-spraw-zdrowia.html#D22

Absolwenci specjalności Naturoterapia po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Zawód naturoterapeuty jest przynależny do grupy specjalistów do spraw zdrowia (specjaliści w zakresie terapii naturalnych lub specjaliści terapii naturalnych), który występuje pod kodem 229990 – Pozostali specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani.

Do grupy specjalistów do spraw zdrowia należą lekarze, pielęgniarki, położne, specjaliści do spraw ratownictwa medycznego, lekarze weterynarii, lekarze dentyści, diagności laboratoryjni, farmaceuci, inni specjaliści ochrony zdrowia. Do grupy innych specjalistów ochrony zdrowia należą: specjaliści do spraw higieny, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, fizjoterapeuci, dietetycy i specjaliści do spraw żywienia, audiofonolodzy i logopedzi, optometryści i specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani (jak psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień i in).

Specjaliści do spraw zdrowia prowadzą badania, udoskonalają lub opracowują nowe metody działania oraz stosują wiedzę naukową w takich dziedzinach, jak: medycyna, pielęgniarstwo, stomatologia, weterynaria,
farmacja, diagnostyka laboratoryjna, ochrona i promocja zdrowia.

Absolwent studiów wyższych należy do grupy specjalistów, a nie należy do grupy trzeciej „Technicy i inny średni personel”, która to grupa obejmuje zawody wymagające posiadania wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do wykonywania głównie prac technicznych i podobnych, związanych z badaniem i stosowaniem naukowych oraz artystycznych koncepcji i metod działania. Tu wpisani są m.in. naturopaci, technicy masażyści, technicy weterynarii, asystenci dentystyczni, technicy farmaceutyczni – i dla celów statystycznych rynku pracy traktowani są jako „średni personel ochrony zdrowia”.
https://klasyfikacje.gofin.pl/kzis/7,2,1454,sredni-personel-do-spraw-zdrowia.html#D32

dla przykładu – w zależności od poziomu wiedzy zawodowej i umiejętności :
– naturopata (kod 323009) należy do grupy trzeciej (personel techniczny i inny średni personel” , a naturoterapeuta – po ukończeniu studiów wyższych – jest plasowany w grupie specjalistów do spraw zdrowia (kod 229990)
– podobnie do średniego personelu ds. zdrowia zalicza się dietetyk (kod 322001) czy pozostali dietetycy i żywieniowcy (kod 322090), a specjalistą ds. zdrowia jest specjalista do spraw dietetyki (kod 229301) czy pozostali dietetycy i specjaliści do spraw żywienia (kod 229390)

Jakie uprawnienia dają mi ukończone studia na specjalności Naturoterapii ?
Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę jako specjalista (w ochronie zdrowia) w zakresie terapii naturalnych (naturoterapeuta). Na studiach uczymy jak założyć gabinet terapeutyczny i podjąć współpracę w zespole interdyscyplinarnym umożliwiającym całościowe podejście do pacjenta/klienta.

Uczelnia zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kształci studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej, a minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego określa m.in. kwalifikacje, jakie powinien posiadać absolwent tych studiów, ramowe treści kształcenia, czas trwania studiów, wymiar praktyk oraz wymagania dla poszczególnych form studiów.

Kształcenie więc na naszej uczelni kończy się uzyskaniem kwalifikacji, czyli efektów kształcenia poświadczonych dyplomem (w przypadku studiów I i II stopnia), do którego wydaje się suplement i świadectwem (w przypadku studiów podyplomowych). Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują więc na podstawie art. 160 ust.4 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z póżn.zm.) świadectwo ukończenia tych studiów.

Wzór świadectwa zgodnie z ustawą określa podmiot prowadzący te studia, czyli uczelnia.

Zgodnie też z ustawą, o której mowa wyżej, absolwent studiów uzyskuje tytuł zawodowy „licencjat” lub „mgr” na kierunku, na którym odbył studia. Uczelnia (ani żaden inny podmiot funkcjonujący na rynku polskim) nie może wydać absolwentom „licencji na np. naturoterapię” ani też „prawa do wykonywania zawodu naturoterapeuty”. Nie jest możliwe w systemie szkolnictwa wyższego uzyskanie tytułu np. „licencji naturoterapeuty”, gdyż nie ma podstaw prawnych do jego nadania.
Aktualnie w systemie ochrony zdrowia nie funkcjonuje również stanowisko „licencjonowanego naturoterapeuty”.

Przedstawiciele zawodów w ochronie zdrowia, nie posiadających odrębnych regulacji ustawowych, wykonują swój zawód zgodnie z umiejętnościami zawodowymi, uzyskanymi w toku kształcenia. A zatem do podjęcia pracy uprawnia je dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (w zakresie określonym programem studiów).

Pozostałe pytania.

Generic selectors
Tylko dokładne mecze
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Aktualności
Wirtualny dziekanat
Biblioteka on-line
Elektroniczna rekrutacja
Studia licencjackie:
Sprawdź także:

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności