STUDIA ZARZĄDZANIE FIRMĄ I ZASOBAMI LUDZKIMI – OPIS

Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi to specjalność dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz zarządzania zespołami ludzkimi. Absolwenci tej specjalności to profesjonaliści, którzy wiedzą jak rekrutować, szkolić, oceniać i motywować pracowników. Studia rozwijają kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, czyli zdolności cenione w każdej branży. To bardzo dobry sposób na łączenie rozwoju osobistego z rozwojem zawodowym.

W ramach specjalności studenci uzyskują umiejętności niezbędne dla aktywnego uczestnictwa w tworzeniu strategii firmy i jej strategii biznesowych. Studenci uczą się tworzenia i rozwijania projektów, co na współczesnym rynku pracy jest bardzo pożądaną umiejętnością. Wśród kluczowych kompetencji ujętych w programie kształcenia znajdują się umiejętności efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich firmy, kierowania rozwojem personelu, komunikowania się z pracownikami i z otoczeniem firmy. Zajęcia w ramach specjalności skutecznie przygotowują do napisania pracy licencjackiej i pozwalają na uzyskanie wykształcenia wyższego. Zdobyty dyplom umożliwia podjęcie studiów podyplomowych lub studiów magisterskich.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do planowania i zarządzania pracą oraz do aktywnego uczestnictwa w prowadzeniu biznesu. Studiując Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi student zdobywa wiedzę w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego oraz w zakresie zarządzania i efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego. Podnosi swój potencjał innowacyjny i przedsiębiorczy jak również nabywa nowych umiejętności z zakresu negocjacji, zarządzania zmianą czy inicjatyw klastrowych.

Celem kształcenia jest również przygotowanie do rozwoju własnej ścieżki zawodowej jako profesjonalisty – przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą lub rozwijającego pomysł biznesowy w oparciu o inicjatywy startupowe. Studenci są również przygotowani do realizowania projektów o charakterze biznesowym (publicznych i społecznych).

Praca

Absolwenci studiów Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi mogą zajmować stanowiska kierownicze w zakresie podstawowych funkcji zarządzania firmą, tj. planowania, organizowania, motywowania i kontroli. Mogą znaleźć zatrudnienie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi np. na stanowisku menedżera ds. zasobów ludzkich czy dyrektora działu personalnego. Są przygotowani do pracy jako menadżerowie projektów lub specjaliści w firmie bądź organizacji publicznej czy pozarządowej.

Nabyte kompetencje pozwolą również na pracę w działach rozwoju, inwestycji, współpracy lub jako eksperci z zakresu planowania biznesu i strategii rozwoju organizacji. Równie ważna dla przyszłych pracodawców jest zdobyta przez absolwentów wiedza w zakresie rozpoznawania i pozyskiwania zewnętrznych partnerów oraz nowych możliwości finansowania działalności organizacji.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do realizacji ścieżki rozwoju polegającej na samozatrudnieniu, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów wsparcia oferowanych nowym przedsiębiorcom. Po ukończeniu studiów możliwa jest także aktywność zawodowa w zakresie szkoleniowo-doradczym i eksperckim z wykorzystaniem elastycznych form zatrudnienia i umów cywilnoprawnych.

PROGRAM STUDIÓW ZARZĄDZANIE FIRMĄ I ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia licencjackie na specjalności Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Budowanie zespołu
 • Psychologia zarządzania
 • Prowadzenie szkoleń pracowniczych
 • Public Relations
 • Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
 • Trening menedżerski
 • Trening wystąpień publicznych i radzenia sobie ze stresem
 • Informatyka w biznesie
 • Media społecznościowe w biznesie
 • Organizacja eventów w biznesie
 • Kreatywność i innowacje
 • Zakładanie firmy – start’up
 • Marketing i badania marketingowe
 • Metody i techniki negocjacji
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie organizacjami
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
 • Finanse organizacji

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • dr inż. Sebastian Koczy
 • dr Jolanta Bernais
 • dr Krystian Dudek
 • dr Agata Jakubowska
 • dr Krystyna Królik
 • dr Blandyna Puszer
 • dr Krystyna Serafin
 • dr Anna Sowińska
 • dr Adrianna Tajchman
 • mgr Małgorzata Gliwa
 • mgr Maria Puls

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne


(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne


(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł
(nr rachunku bankowego: 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004)

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

1 aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia – po rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji, kandydat otrzymuje na wskazany adres e-mail skierowanie na badanie)

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności