Opis
specjalności

Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi to specjalność dla osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz zarządzania zespołami ludzkimi. Absolwenci tej specjalności to profesjonaliści, którzy wiedzą jak rekrutować, szkolić, oceniać i motywować pracowników. Studia rozwijają kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, czyli zdolności cenione w każdej branży. To bardzo dobry sposób na łączenie rozwoju osobistego z rozwojem zawodowym.

W ramach specjalności studenci uzyskują umiejętności niezbędne dla aktywnego uczestnictwa w tworzeniu strategii firmy i jej strategii biznesowych. Studenci uczą się tworzenia i rozwijania projektów, co na współczesnym rynku pracy jest bardzo pożądaną umiejętnością. Wśród kluczowych kompetencji ujętych w programie kształcenia znajdują się umiejętności efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich firmy, kierowania rozwojem personelu, komunikowania się z pracownikami i z otoczeniem firmy. Zajęcia w ramach specjalności skutecznie przygotowują do napisania pracy licencjackiej i pozwalają na uzyskanie wykształcenia wyższego. Zdobyty dyplom umożliwia podjęcie studiów podyplomowych lub studiów magisterskich.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do planowania i zarządzania pracą oraz do aktywnego uczestnictwa w prowadzeniu biznesu. Studiując Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi student zdobywa wiedzę w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego oraz w zakresie zarządzania i efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego. Podnosi swój potencjał innowacyjny i przedsiębiorczy jak również nabywa nowych umiejętności z zakresu negocjacji, zarządzania zmianą czy inicjatyw klastrowych.

Celem kształcenia jest również przygotowanie do rozwoju własnej ścieżki zawodowej jako profesjonalisty – przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą lub rozwijającego pomysł biznesowy w oparciu o inicjatywy startupowe. Studenci są również przygotowani do realizowania projektów o charakterze biznesowym (publicznych i społecznych).

Praca

Absolwenci studiów mogą zajmować stanowiska kierownicze w zakresie podstawowych funkcji zarządzania firmą, tj. planowania, organizowania, motywowania i kontroli. Mogą znaleźć zatrudnienie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi np. na stanowisku menedżera ds. zasobów ludzkich czy dyrektora działu personalnego. Są przygotowani do pracy jako menadżerowie projektów lub specjaliści w firmie bądź organizacji publicznej czy pozarządowej.

Nabyte kompetencje pozwolą również na pracę w działach rozwoju, inwestycji, współpracy lub jako eksperci z zakresu planowania biznesu i strategii rozwoju organizacji. Równie ważna dla przyszłych pracodawców jest zdobyta przez absolwentów wiedza w zakresie rozpoznawania i pozyskiwania zewnętrznych partnerów oraz nowych możliwości finansowania działalności organizacji.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do realizacji ścieżki rozwoju polegającej na samozatrudnieniu, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów wsparcia oferowanych nowym przedsiębiorcom. Po ukończeniu studiów możliwa jest także aktywność zawodowa w zakresie szkoleniowo-doradczym i eksperckim z wykorzystaniem elastycznych form zatrudnienia i umów cywilnoprawnych.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Zarządzanie firmą i zasobami ludzkimi obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Public relations
 • Media społecznościowe w biznesie
 • Informatyka w biznesie
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Psychologia zarządzania
 • Przygotowanie i ocena wniosków unijnych na rozwój biznesu
 • Prowadzenie szkoleń pracowniczych
 • Zarządzanie operacyjne
 • Przedsiębiorczość społeczna
 • Organizacja eventów
 • Trening kreatywności i innowacji
 • Firmy w otoczeniu lokalnym i globalnym
 • Metody i techniki negocjacji
 • Trening wystąpień publicznych i radzenia sobie ze stresem

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • dr inż. Sebastian Koczy
 • dr Jolanta Bernais
 • dr Krystian Dudek
 • dr Agata Jakubowska
 • dr Krystyna Królik
 • dr Blandyna Puszer
 • dr Krystyna Serafin
 • dr Anna Sowińska
 • dr Adrianna Tajchman
 • mgr Małgorzata Gliwa
 • mgr Maria Puls

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

289 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności