Opis
specjalności

Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac to specjalność dla każdej osoby zainteresowanej profesjonalną wiedzą i umiejętnościami, które uprawniają do prowadzenia firmowej dokumentacji o klauzuli poufności oraz do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji kształtujących bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową i zabezpieczających przyszłość firm i instytucji. Praca na stanowiskach związanych z księgowością, kadrami i płacami oznacza przynależność do wąskiej grupy wysokospecjalistycznego personelu firm i instytucji. Od wielu lat w kraju i w regionie utrzymuje się stały popyt na tego typu wiedzę i umiejętności praktyczne, a nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców.

W ramach specjalności Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac realizowany jest program kształcenia, który przygotuje do prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości, ustalania obowiązków pracowniczych na różnych stanowiskach, obsługi systemów wynagradzania oraz rozliczania pracowników firmy z urzędami. Studia na specjalności kształtują umiejętność stosowania przepisów prawnych dotyczących rachunkowości, podatków, pracy i wynagrodzeń. Zajęcia na specjalności prowadzone są na specjalistycznych programach finansowo-księgowych, programie PŁATNIK oraz programach kadrowo-płacowych. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej. Dyplom ukończenia studiów jest podstawą do kontynuowania rozwoju zawodowego na studiach drugiego stopnia lub na studiach podyplomowych.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Celem kształcenia na specjalności Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac jest nabycie profesjonalnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości, podatków oraz kadr i płac w różnych jednostkach gospodarczych i instytucjach. Studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania organizacjami, marketingu, a także finansów i rachunkowości. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę do analizowania bieżącej sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa.

Pogłębienie wiedzy i kształcenie umiejętności na przedmiotach specjalnościowych obejmuje prowadzenie księgowości i sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczenia podatkowe, dokumentację kadrowo-płacową i inne zagadnienia. Specjalistyczna wiedza w zakresie kadr i płac dotyczy obowiązków pracowników tych działów, systemów wynagrodzeń, rozliczania pracowników z Urzędem Skarbowym, PFRON, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników. Zajęcia prowadzone są przy użyciu programów finansowo – księgowych oraz kadrowo-płacowych, w tym Płatnik.

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi prowadzić księgi rachunkowe w organizacjach przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Ma umiejętności potrzebne do prowadzenia dokumentacji pracowniczej i naliczania listy płac. Absolwent potrafi interpretować i stosować przepisy prawa bilansowego i podatkowego oraz prawa pracy. Posiada również wiedzę o etycznym postępowaniu w biznesie. Studia licencjackie rozwijają także kompetencje społeczne, jak zdolność kształtowania własnego rozwoju i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Praca

Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w instytucjach społecznych, publicznych i organizacjach pozarządowych.
Absolwenci przygotowani są do pracy na takich stanowiskach takich jak księgowy, specjalista do spraw rachunkowości, analityk finansowy, a także jako główny księgowy, czy dyrektor finansowy. Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwiają zatrudnienie w działach kadr i płac, również na stanowisku kierowniczym. Po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji absolwent może również uzyskać uprawnienia biegłego rewidenta, doradcy podatkowego lub audytora wewnętrznego. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwent może również rozpocząć i prowadzić własną działalność biznesową.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Rachunkowość finansowa
 • Obowiązki pracowników działów kadr i płac
 • Podatki w prowadzeniu firmy
 • Koszty pracy w rachunkowości
 • Sprawozdawczość
 • Informatyka w rachunkowości
 • Systemy wynagradzania i prowadzenie dokumentacji płacowej
 • Ubezpieczenia pracowników i przepisy BHP
 • Sprawozdawczość
 • Wybrane zagadnienia kodeksu pracy, cywilnego i postępowania administracyjnego
 • Wykorzystanie systemów komputerowych w kadrach i płacach
 • Rachunkowość zarządcza
 • Deklaracje i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i PFRON-em

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • dr hab. Andrzej Piosik
 • dr Jolanta Bernais
 • dr Kinga Hoffmann-Burdzińska
 • dr Anna Karmańska
 • dr Sebastian Koczy
 • dr Krystyna Królik
 • dr Magdalena Pieńkoś
 • dr Blandyna Puszer
 • dr Andrzej Sołtysik
 • dr Adrianna Tajchman
 • dr Katarzyna Tkocz-Wolny
 • mgr Małgorzata Gliwa
 • mgr Maria Puls
 • mgr Robert Raś

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

309 zł/mc

360 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

329 zł/mc

360 zł/mc

(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2022
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności