Opis
specjalności

Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac to specjalność dla każdej osoby zainteresowanej profesjonalną wiedzą i umiejętnościami, które uprawniają do prowadzenia firmowej dokumentacji o klauzuli poufności oraz do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji kształtujących bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową i zabezpieczających przyszłość firm i instytucji. Praca na stanowiskach związanych z księgowością, kadrami i płacami oznacza przynależność do wąskiej grupy wysokospecjalistycznego personelu firm i instytucji. Od wielu lat w kraju i w regionie utrzymuje się stały popyt na tego typu wiedzę i umiejętności praktyczne, a nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców.

W ramach specjalności Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac realizowany jest program kształcenia, który przygotuje do prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości, ustalania obowiązków pracowniczych na różnych stanowiskach, obsługi systemów wynagradzania oraz rozliczania pracowników firmy z urzędami. Studia na specjalności kształtują umiejętność stosowania przepisów prawnych dotyczących rachunkowości, podatków, pracy i wynagrodzeń. Zajęcia na specjalności prowadzone są na specjalistycznych programach finansowo-księgowych, programie PŁATNIK oraz programach kadrowo-płacowych. Studia kończą się obroną pracy licencjackiej. Dyplom ukończenia studiów jest podstawą do kontynuowania rozwoju zawodowego na studiach drugiego stopnia lub na studiach podyplomowych.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na pierwszym, drugim i trzecim roku studiów. Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Celem kształcenia na specjalności Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac jest nabycie profesjonalnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości, podatków oraz kadr i płac w różnych jednostkach gospodarczych i instytucjach. Studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania organizacjami, marketingu, a także finansów i rachunkowości. Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę do analizowania bieżącej sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstwa.

Pogłębienie wiedzy i kształcenie umiejętności na przedmiotach specjalnościowych obejmuje prowadzenie księgowości i sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczenia podatkowe, dokumentację kadrowo-płacową i inne zagadnienia. Specjalistyczna wiedza w zakresie kadr i płac dotyczy obowiązków pracowników tych działów, systemów wynagrodzeń, rozliczania pracowników z Urzędem Skarbowym, PFRON, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników. Zajęcia prowadzone są przy użyciu programów finansowo – księgowych oraz kadrowo-płacowych, w tym Płatnik.

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi prowadzić księgi rachunkowe w organizacjach przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Ma umiejętności potrzebne do prowadzenia dokumentacji pracowniczej i naliczania listy płac. Absolwent potrafi interpretować i stosować przepisy prawa bilansowego i podatkowego oraz prawa pracy. Posiada również wiedzę o etycznym postępowaniu w biznesie. Studia licencjackie rozwijają także kompetencje społeczne, jak zdolność kształtowania własnego rozwoju i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Praca

Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w instytucjach społecznych, publicznych i organizacjach pozarządowych.
Absolwenci przygotowani są do pracy na takich stanowiskach takich jak księgowy, specjalista do spraw rachunkowości, analityk finansowy, a także jako główny księgowy, czy dyrektor finansowy. Uzyskana wiedza i umiejętności umożliwiają zatrudnienie w działach kadr i płac, również na stanowisku kierowniczym. Po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji absolwent może również uzyskać uprawnienia biegłego rewidenta, doradcy podatkowego lub audytora wewnętrznego. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwent może również rozpocząć i prowadzić własną działalność biznesową.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Rachunkowość finansowa
 • Obowiązki pracowników działów kadr i płac
 • Podatki w prowadzeniu firmy
 • Koszty pracy w rachunkowości
 • Sprawozdawczość
 • Informatyka w rachunkowości
 • Systemy wynagradzania i prowadzenie dokumentacji płacowej
 • Ubezpieczenia pracowników i przepisy BHP
 • Wybrane zagadnienia kodeksu pracy, cywilnego i postępowania administracyjnego
 • Wykorzystanie systemów komputerowych w kadrach i płacach
 • Rachunkowość zarządcza
 • Deklaracje i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym, ZUS-em i PFRON-em

Wybrani wykładowcy:

 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • dr hab. Andrzej Piosik
 • dr Jolanta Bernais
 • dr Kinga Hoffmann-Burdzińska
 • dr Anna Karmańska
 • dr Sebastian Koczy
 • dr Krystyna Królik
 • dr Magdalena Pieńkoś
 • dr Blandyna Puszer
 • dr Andrzej Sołtysik
 • dr Adrianna Tajchman
 • dr Katarzyna Tkocz-Wolny
 • mgr Małgorzata Gliwa
 • mgr Maria Puls
 • mgr Robert Raś

Nauczanie języka trwa przez 2 lata studiów.

System stypendialny:

Wybierając tę specjalność masz możliwość skorzystania z systemu stypendialnego dostępnego na naszej uczelni już od pierwszego roku nauki. W zależności od sytuacji możesz skorzystać ze Stypendium Rektora, Stypendium socjalnego oraz Stypendium dla osób niepełnosprawnych. O tym czy pieniądze ze stypendium przeznaczysz na pokrycie czesnego, czy na jakikolwiek inny cel zadecydujesz samodzielnie. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie systemu stypendialnego – zachęcamy do kontaktu.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne


(Stałe czesne 12 x 3 lata)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne


(Stałe czesne 12 x 3 lata)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł
(nr rachunku bankowego: 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004)

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

1 aktualna fotografia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia – po rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji, kandydat otrzymuje na wskazany adres e-mail skierowanie na badanie)

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności