Opis kursu

Tradycyjna Medycyna Chińska, podobnie jak inne dziedziny wiedzy, opiera się na ściśle zdefiniowanym paradygmacie. Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z najważniejszymi teoriami i pojęciami naukowymi, jakimi posługuje się Tradycyjna Medycyna Chińska. Stanowią one bazę do dalszych studiów, jak również praktyki medycznej, w obszarze Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Mają one zastosowanie zarówno w diagnostyce medycznej i różnicowaniu patofizjologicznym, jak i w procesie leczenia. Pozwalają na szczegółowe i precyzyjne opisanie choroby, z jaką zmaga się pacjent, ale też na uzasadnienie wyboru, użytych w postępowaniu terapeutycznym, metod i kierunków działania oraz środków leczniczych. Kurs podstaw teoretycznych Tradycyjnej Medycyny Chińskiej omawia takie teorie jak Pięć Przemian, Substancje Ciała, Narządy Wewnętrzne, Sześć Warstw, Cztery Warstwy, Czynniki Chorobotwórcze i Wzorce Chorobowe. Wszystkie są wykorzystywane na równi i komplementarnie, zarówno w procesie kształcenia, jak i w praktyce klinicznej. Wzajemnie się uzupełniają oraz tworzą spójną i precyzyjną konstrukcję teoriopoznawczą, stanowiącą podbudowę dla poszczególnych gałęzi Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Zrozumienie podstaw a w dalszej kolejności ich poprawne stosowanie w postępowaniu terapeutycznym jest warunkiem koniecznym nie tylko dla efektywnego leczenia ale też, co równie ważne, jeśli nie ważniejsze, zapobiegania chorobom.

Czas trwania

Czas trwania i sposób prowadzenia kursu uwzględnia możliwości i oczekiwania uczestników. Program może być dostosowany do ich potrzeb.

Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w sposób elastyczny. Dni i godziny dopasowane są do oczekiwań uczestników. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w tygodniu jak i w weekendy.

Wiedza praktyczna

Prowadzącymi kurs są praktycy zajmujący się zawodowo tematyka kursu. Forma prowadzenia zajęć obejmuje także ćwiczenia praktyczne.

Świadectwo

Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu wystawionego przez naszą Uczelnię.

Charakterystyka kursu

Kurs dostarcza wiedzy, na temat podstawowych teorii i pojęć z zakresu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. W ten sposób umożliwia, z jednej strony, zrozumienie metajęzyka, używanego w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej, a co za tym idzie swobodne korzystanie z literatury fachowej, uczestniczenie w konferencjach i zjazdach naukowych, z drugiej zaś, samodzielne formułowanie diagnozy medycznej i szeroko pojęty dyskurs pojęciowy. Jest skierowany przede wszystkim do osób żywo zainteresowanych Tradycyjną Medycyną Chińską, pragnących w przyszłości kształcić
się w jej zakresie. Kurs podstaw teoretycznych stanowi przygotowanie do dalszych studiów szczegółowych w dziedzinie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, zarówno akupunktury, ziołolecznictwa, dietetyki, masażu, jak i innych metod terapeutycznych. Kurs nie wyczerpuje całkowicie tematyki paradygmatu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, tym niemniej obejmuje na tyle obszerny materiał naukowy, iż w zupełności wystarczy on jako baza do samodzielnego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych. Kurs podstaw teoretycznych Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jest pierwszym z pięciu szkoleń, tworzących razem „Kurs dietetyki według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej”. Każde kolejne szkolenie stanowi kontynuację i rozwinięcie tematyki poruszanej na poprzednich. Jednocześnie, każdy z pięciu kursów stanowi samodzielną jednostkę dydaktyczną, w której można uczestniczyć niezależnie od pozostałych. Innymi słowy uczestnik kursu „Podstawy teoretyczne Tradycyjnej Medycyny Chińskiej” może zakończyć edukację na tym jednym, kontynuować naukę na drugim w kolejności, to jest „Podstawy diagnostyki w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej” bądź zapisać się na kurs dowolnie przez siebie wybrany z pozostałych czterech.

Program kursu

1. Pięć Przemian.
2. Substancje Ciała.
3. Narządy Wewnętrzne.
4. Czynniki Chorobotwórcze.
5. Wzorce Chorobowe.

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). Dzięki temu istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania powiatowych urzędów pracy.

Inwestycja w kurs
Grupa 7-10 os

1199 zł

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 11-14 os

1099 zł

(Opłata jednorazowa)
Grupa 15-19 os

999 zł

(Opłata jednorazowa)
Sprawdź wszystkie warianty
Grupa 20 os i więcej

899 zł

(Opłata jednorazowa)

Wybrałeś kurs? Zapisz się!

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności