Opis
specjalności

Zarządzanie w branży gier i eventów to nowa specjalność z oferty GWSP oraz zupełnie nowe podejście do prowadzenia biznesu w branży gier i e-sportu. Specjalność jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój rynku sportu elektronicznego i towarzyszących jemu wydarzeń takich jak imprezy e-sportowe, np. Intel Extreme Masters, konwenty miłośników gier, cosplayów i sci-fi. To także odpowiedź na tworzone nowe miejsca pracy dla specjalistów i menedżerów w firmach związanych z produkcją gier i aplikacji mobilnych. Jeśli pasjonujesz się grami komputerowymi, ale bliżej Ci do zarządzania niż do ich tworzenia – ta specjalność jest idealna dla Ciebie.

W ramach specjalności zarządzanie w branży gier i eventów studenci zdobędą umiejętności profesjonalne i menedżerskie w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi, koordynowania pracy działów kreatywnych w firmach oraz organizacji imprez masowych. Specjalistyczna wiedza uzyskana w trakcie studiów na tej specjalności pozwoli na podejmowanie pracy także w takich firmach jak agencje eventowe, studia graficzne i reklamowe oraz firmy zajmujące się szeroko rozumianym marketingiem i reklamą. Studia na tej specjalności kończą się obroną pracy licencjackiej, której przedmiotem są projekty z zakresu zarządzania grami i eventami.

Czas trwania

Stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Przy przeniesieniu z innej uczelni możliwa jest kontynuacja nauki od semestru, na którym nauka została przerwana.

Tryb studiów

Studia na kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość mogą być realizowane w trybie stacjonarnym (dziennym) w tygodniu lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w wybrane weekendy.

Praktyki

Student kierunku Modern Business – zarządzanie i rachunkowość ma obowiązek odbycia praktyk na każdym roku studiów (studia niestacjonarne). Uczelnia pomaga w wyborze miejsca praktyk.

Obrona dyplomu

Podstawą obrony dyplomu jest przygotowanie praktycznej pracy w obszarze Modern Business – zarządzanie i rachunkowość.

Charakterystyka specjalności

Metropolia Śląsko-Zagłębiowska, na czele z jej stolicą stają się na przestrzeni ostatnich lat doskonałym przykładem rozwoju branży gier oraz przemysłu spotkań i wydarzeń. Dodatkowo sześcioletnie doświadczenie uczelni w realizacji studiów na kierunku artystycznym Gry i grafika interaktywna pozwoliło dostrzec lukę na rynku w postaci oferty w zakresie zarządzania w branży gier i eventów, ale dedykowanej osobom, które swoje zainteresowania w tym zakresie określają bardziej pod kątem biznesowo-menedżerskim i organizacyjno-zarządczym.

Studia na tej specjalności są między innymi dla pasjonatów gier, którzy mogą związać przyszłość zawodową ze swoją pasją, ale nie odkrywają w sobie zdolności artystycznych pozwalających na tworzenie gier i grafiki interaktywnej. Są to studia dla osób, które chcą rozwinąć swoje zdolności w zakresie skutecznej komercjalizacji nowych pomysłów na gry, a także osób zainteresowanych nowymi narzędziami marketingowymi i nowymi mediami towarzyszącymi współczesnym grom. To studia dla youtuberów, a także dla osób chcących poznać aspekty psychologiczne gier. Jest to specjalność zarówno dla pasjonatów gier rozrywkowych, jak również gier edukacyjnych, gier zaangażowanych społecznie czy gier rehabilitacyjnych. To także studia dla pasjonatów e-sportu oraz graczy, którzy chcą się nauczyć jak rozwijać swoje zdolności pozwalające na przejście z poziomu amatorskiego na poziom półprofesjonalny i profesjonalny.

Zarządzanie w branży gier i eventów to także specjalność dla osób zainteresowanych przygotowaniem i obsługą wydarzeń począwszy od skali lokalnej, aż po skalę globalną. Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobywanych podczas studiów może mieć zastosowanie nie tylko bezpośrednio w branży targowej, konferencyjnej czy kongresowej, ale także przy organizacji eventów kulturalnych, sportowych, gospodarczych, społecznych czy innych branżowych. Podczas studiów rozwijane będą praktyczne umiejętności między innymi z zakresu organizacji wydarzeń, zarówno pod kątem formalno-ekonomicznym, jak i techniczno-logistycznym. Studenci nabędą również wiedzę z zakresu finansowania i rozliczania eventów oraz tworzenia i zarządzania zespołami projektowymi. Istotne w studiowaniu są także kwestie budowania publiczności oraz grup fanowskich, jak również zarządzanie wolontariatem. Studenci zdobędą nadto wiedzę z zakresu podstaw prawnych oraz ekonomicznych funkcjonowania branży spotkań i wydarzeń.

Praca

Absolwenci specjalności Zarządzanie w branży gier i eventów znajdą zatrudnienie przede wszystkim w profesjonalnych firmach i zespołach przygotowujących oraz promujących produkty kreatywne, w szczególności gry i eventy. Dotyczy to z jednej strony dużych zespołów działających w skali krajowej i międzynarodowej, jak również mniejszych organizacji rozpoczynających działalność biznesową i/lub artystyczną w skali lokalnej. Absolwenci specjalności będą mogli także w profesjonalny sposób dołączyć do zespołów projektowych organizowanych na zasadach współpracy etatowej lub umów cywilnoprawnych przez podmioty publiczne, prywatne i pozarządowe itp. Osoby te, w związku z nabytymi kompetencjami i zdobytą wiedzą, popartą rozbudowaną siecią kontaktów z praktykami będą także cennym wzbogaceniem zespołów funkcjonujących w ramach formalnych i nieformalnych rywalizacji gamjamowych, czy aktywności i turniejów e-sportowych.

Nabyte kompetencje będą też pomocne w zatrudnieniu w firmach związanych z turystyka biznesową i jej obsługą oraz w firmach odpowiedzialnych za merytoryczną, organizacyjną i techniczną produkcję eventów między innymi kongresów, targów, koncertów, forów, spektakli, wydarzeń sportowych lub charytatywnych. Miejscem zatrudnienia dla absolwentów mogą być też agencje zajmujące się eventami multimedialnymi oraz firmy wykorzystujące nowe technologie – usługowe i produkcyjne np. 3D, 4D, VR, AR. Potencjalnymi miejscami pracy mogą być też innowacyjne startupy, podmioty z branży e-commerce oraz firmy przygotowujące aplikacje mobilne lub organizujące wydarzenia o charakterze e-sportu. Studia dają też dobre przygotowanie do pracy na stanowiskach w działach kreatywnych zarówno na stanowiskach zarządczych, specjalistycznych jak i wykonawczych. Przed absolwentami otwiera się także możliwość współpracy z profesjonalnymi agencjami promocyjnymi oraz studiami graficznymi, marketingowymi i PR-owymi, profesjonalnej aktywności wolontaryjnej lub zarządzania wolontariatem, albo też własnej działalności w biznesie kreatywnym, w tym z wykorzystaniem własnej ścieżki startupowej.

Program studiów

Studia licencjackie na specjalności Zarządzanie w branży gier i eventów obejmują między innymi:

Wybrane przedmioty:

 • Public relations
 • Organizacja eventów
 • Teoria cyfrowych mediów interaktywnych
 • Trening kreatywności i innowacji
 • Planowanie biznesu
 • Biznes i rynek kreatywny
 • Podstawy prawa w branży gier i eventów
 • Ekonomika w branży spotkań i eventów
 • Zarządzanie wolontariatem
 • Budowanie publiczności i grupy fanowskie
 • Marketing i nowe media w branży gier
 • Psychologia gier
 • Zarządzanie projektami w branży gier i eventów
 • Finansowanie i sponsoring eventów
 • Zarządzanie zespołami projektowymi

Wybrani wykładowcy:

 • dr Jolanta Bernais
 • dr Marcin Budziński
 • dr Krystyna Królik
 • dr Blandyna Puszer
 • dr inż. Sebastian Koczy
 • mgr Piotr Chajdas
 • mgr Katarzyna Flak
 • mgr Małgorzata Gliwa
 • mgr Maria Puls
 • mgr Aldona Skubiszewska
 • mgr Tomasz Szabelski
 • mgr Adrianna Tajchman

Nauczanie języka trwa przez wszystkie lata studiów.

Opłaty miesięczne
Studia niestacjonarne

229 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
Sprawdź wszystkie warianty
Studia stacjonarne

299 zł/mc

330 zł/mc

(Czesne 12 rat)
A

A

A

A
A
A

A

A

A

Wybrałeś specjalność? Zapisz się!

Elektroniczna rekrutacja

1. Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny.
2. Otrzymasz e-maila z prośbą o potwierdzenie rejestracji
– kliknij na link zawarty w wiadomości.

3. Przyjdź do GWSP i złóż pozostałe wymagane dokumenty:

Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku nowej matury (oryginał do wglądu)

2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia danych

Kserokopię aktu ślubu (w przypadku zmiany nazwiska)

Zaświadczenie lekarskie (w przypadku wyboru specjalności Naturoterapia) pobierz

4. Czekaj na list polecony potwierdzający przyjęcie na studia.

Uwaga! Jeśli masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza on-line, możesz to zrobić w Biurze Rekrutacji
(np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.

Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów

Tel. 32 349 48 00
Fax 32 349 48 01
E-mail: gwsp@gwsp.edu.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli 2019
Wszelkie Prawa Zastrzeżone Polityka prywatności